Česky

INSTRUMENTS


Chrotta

chrotta

Ninera

ninera

Ninera

ninera

Gothic bag pipe

Gothic bag pipe

Bag pipe

Bag pipe

Portativ

portativ

Percussion

percussion

Fanfrnoch

fanfrnoch

Frame drum

Frame drum

Tympanon

tympanon

Gemshorns

gemshorns

Portable harmonium

Portable harmonium

Trumsajt

trumsajt

String psalter

String psalter

Tarogatto

tarogatto

Lyre

lyre

Zither

zither

Plunking instruments

drnkac nstroje

Percussions

percussions

Percussions

percussions

Historical wind instruments

wind instruments
© 2007 - 2022 Kristyna Tuckova